Vedtekter

               

VEDTEKTER EIDSVÅGNESET BARNHAGE

 

 

§ 1 Navn

Barnehagens navn er Eidsvågneset barnehage. Barnehagen er et samvirkeforetak (SA). Org nr 971445572.

 

Eier av barnehagen er de foreldre som til enhver tid har barn i barnehagen. Disse er medlemmer av foreningen i egenskap av å ha barn i barnehagen.

 

 

§ 2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Årsmøte

 

Årsmøtet er samvirkeforetak (SA) øverste organ. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 3 ukers varsel. Varselet skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra medlemmer må været styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden med sakspapirer og forslag til vedtak sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

For årsmøtet gjelder at saker som ikke er oppført på dagsorden ikke kan behandles. Alle medlemmer har møterett på årsmøtet.

Oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter dagsorden. Dagsorden skal inneholde

- valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen

- årsberetning fra styret

- godkjenning av regnskap

- orientering om budsjett

- valg av styre

- eventuelle vedtektsendringer

- korrekt meldte saker

 

Stemmeregler

 

Foreldre eller foresatte har kun en stemmerett ved valg, relatert til at det betales for barnehageplass. Uavhengig av hvor mange barn det betales for.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmakts stemmer kan gis. Disse må være på årsmøtet, ved leder av styret, i hende før årsmøtet starter.

 

§ 4 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når styret, eller minst 50% av de stemmeberettigede medlemmene, krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den/de saker som foranlediger innkallingen kan behandles.

 

 

 

§ 5 Styret

 

Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styrets leder har juridisk ansvar for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Styret skal bl.a. ivareta følgende funksjoner

-          behandle barnehagens virksomhetsplan

-          få utarbeidet årsregnskap og årsberetning

-          godkjenne årsbudsjett

-          forestå forsvarlig drift av bygning og uteareal

-          fastsette foreldrebetaling

 

Til driften ligger også å vedta og iverksette sanksjoner ved gjentatte brudd på regler i henhold til vedtektene eller vedtak fattet av styret.

 

Styret foretar i samråd med daglig leder ansettelse av personalet i barnehagen. Personalet plikter å fremlegge tilfredsstillende helse- og vandelsattest ved ansettelsen.

 

Styret forholder seg til enhver tid til gjeldende styreinstruks for styret i barnehagen.

 

Styret fastsetter sin egen møteplan. Det skal føres protokoll for alle styremøter. Tid, sted, stemmefordeling og vedtak skal komme frem av protokollen. Protokollen skal være tilgjengelig for alle foreningens medlemmer på forespørsel.

 

Det er en egen styreforsikring for styremedlemmer.

 

§ 6 Daglig leder (styrer)

 

Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

 

Daglig leder skal bl.a. ivareta følgende funksjoner

-          daglig personalansvar for de ansatte i barnehagen

-          sikre utøvelse av internkontrollsystem som er iht. gjeldende lover og forskrifter

-          delta i utarbeidelse av årsbudsjett

-          rapportering til styret

-          ha ansvar for at det utarbeides årsplan for den pedagogiske virksomheten

 

Daglig leder har møteplikt og uttalelsesrett i styret, men ikke stemmerett.

 

Daglig leder forholder seg til enhver tid til gjeldende styreinstruks til daglig leder.

 

 

§ 7 Samarbeidsutvalg

 

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

 

a)       SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

 

SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen.

 

Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.

 

b)      SU skal ha 6 medlemmer, med 3 representanter fra foreldrene og 3 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.

 

c)       Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldrene og de ansatte).

 

d)      SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 

Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner det nødvendig.

 

Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

§ 8 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling utover dette.

 

 

 

§ 9 Opptaksmyndighet

 

Daglig leder fortar opptak av barn i barnehagen.

Eidsvågneset barnehage følger samordnet opptak i Bergen kommune ved hovedopptaket. Det samme gjelder også søknadsfrister ved samordnet opptak.  Barnehageplass søkes elektronisk. Skjema finnes på Bergen Kommune sine nettsider.  www.bergen.kommune.no

. Daglig leder foretar suppleringsopptak og henter ut søkere fra Bergen Kommune sitt opptakssystem.  

 

 

 

§ 10 Opptakskrets og opptakskriterier

 

  •          Barnehagens opptakskrets er barnehagens nærmiljø.  Fortrinnsvis skal dette samsvare med Eidsvåg skolekrets.
  •          Bergen kommune

 

Barnehagen er åpen for barn fra 12 måneder. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.

 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

a)       Barn med rett til prioritert etter barnehageloven § 18 og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

b)      Søsken av barn som har plass i barnehagen på søketidspunktet.

c)       Nærmiljø, fortrinnsvis Eidsvåg skolekrets

d)      Bergen kommune

 

 

§ 11 Oppsigelsesfrist

 

Oppsigelsesfrist er 2 mnd. Det leveres skriftlig oppsigelse i barnehagen og elektronisk i Bergen Kommune sitt system for barnehager.

 

 

 

§ 12 Åpningstid

 

Barnehagen tar imot 40 barn i alderen 1-6 år. Åpningstid i barnehagen er 07.45 – 16.15.

 

Barnehagen er åpen 5 dager i uken. Det holdes stengt helge- og høytidsdager, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12:00. Barnehageåret har 5 planleggingsdager hvor barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt de 2 siste ukene i juli måned.

Barn skal ha 3 uker sammenhengende ferie i det som normalt forståes som skolens sommerferietid. Barn som begynner på skolen, har sin siste dag i bhg 3 uker før SFO åpner. Normalt vil det være ut uke 27.

 

§ 13 Økonomi

Barnehagen er revisjonspliktig og skal benytte godkjent revisor og regnskapsbyrå.

Daglig leder er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift i henhold til vedtatte budsjetter

 

Barnehagen er medlem i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og følger avtaler for avlønning, forsikring og pensjon for de ansatte.

 

Innkreving av kommunal og statlig støtte, samt utbetaling av lønn og andre faste driftsutgifter, utføres av daglig leder. Til dette disponerer daglig leder barnehagens driftskonto.

 

§ 14 Foreldrebetaling

 

Foreldrebetaling skal ikke overstige nasjonal maksimal foreldrebetaling. Innenfor den rammen fastsettes foreldrebetaling av barnehagens styre.

 

Pr dags dato er foreldrebetalingen krone 2750 pr mnd.

Ingen ekstra kostnad for mat og tur.

 

Det betales for 11 mnd (ikke juli), forskuddsvis hver måned. Ved manglende innbetaling sendes purring med 1 ukes frist og purregebyr på kr. 200. Ved fortsatt manglende betaling etter 1.gangs purring, kan plassen bli oppsagt. Styret vedtar oppsigelse.

 

Det gis søskenmoderasjon etter regler tilsvarende Bergen kommune.

 

§ 15 Mislighold

 

Ved vesentlig mislighold av vilkårene for tildelt plass, kan styret si opp plassen med en måneds skriftlig varsel. Vesentlig mislighold kan være manglende respekt for åpningstid, manglende vilje til å betale for barnehageplassen, manglende respekt for vedtatte regler og vedtak m.m

 

§ 16 Dugnad

 

Drift av barnehagen er i stor grad basert på dugnadsinnsats, og er avhengig av at foreldre engasjerer seg i driften og vedlikeholdet av barnehagen. Styret vedtar regler og omfang for dugnad. Sanksjoner for ikke utført pålagt dugnad vedtas av styret.

 

§ 17 Leke- og oppholdsareal

 

Netto leke og oppholdsareal i barnehagen er 156 m2. Dette gir i snitt for stor og liten avdeling sett under ett, et lekeareal på 5,2 m2 pr. barn (jfr. Godkjenning av 02.06.03). Fordelt pr aldersgruppe 5,6m2 for barn under 3 årog 5m2 barn over 3 år. Areal for utgruppen kommer i tillegg.

 

§ 18 HMS

Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontrollforskrifter for barnehagen og til enhver tid gjeldende lovverk.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal barnehageeier

a)

utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering

 

b)

ha nødvendige rutiner og prosedyrer

 

c)

avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

 

d)

dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

 

e)

evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

 

 

 § 19 Oppfølging av barn

 

Barnehagen skal til enhver tid arbeide innenfor de lovpålagte rammene gitt i Lov om barnehage m/ forskrifter.

 

Herunder Kapitel 1 § 1 og 2, Kapitel 7, § 31 og kapitel 8 § 41-43

 

§ 20 Taushetsplikt

Ansatte i barnehagen har taushetsplikt som gjelder alt som angår de enkelte barn og dets familieforhold. Foreldre og foresatte skal vise respekt for opplysninger de måtte få kjennskap til gjennom barns uttalelser. Styret har taushetsplikt i de samme saker som personalet.

 

§ 21 Avvikling

 

Avvikling av barnehagen kan bare behandles på årsmøte. Blir avvikling vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte i henhold til stemmeregler i §5, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte 1 måned senere. For at avvikling skal kunne skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av samtlige medlemmer i henhold til de samme stemmeregler.

 

Ved avvikling skal barnehagens formue, etter gjeldsavleggelse og avhendelse av eiendeler, uavkortet tilfalle Norges Røde Kors.

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til foretaksregisteret.

 

 

Vedtatt på generalforsamling 17032021